Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Výzvy OPŽP

V současné době není žádná výzva vyhlášena. 

 

MAS Zubří země, o.p.s. informuje o změně v harmonogramu výzev na 2. pol. roku 2017, kdy bylo v plánu vyhlášení první výzvy OPŽP se zaměřením vyplývajícím z SCLLD - POSILOVÁNÍ PŘIROZENÝCH FUNKCÍ KRAJINY (předpokládaný termín vyhlášení výzvy byl v prosinci 2017).

Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti probíhá jednání o možnosti rozšířit opatření daného programového rámce o další tři aktivity, bylo stanoveno, že termín vyhlášení výzvy OPŽP bude zvolen v návaznosti na výsledek jednání o rozšíření níže uvedených aktivit OPŽP a s přihlédnutím na nezbytnou (s tím související) úpravu SCLLD, která by předcházela vyhlášení výzvy OPŽP.

 

Podporované aktivity, o jejichž zařazení do SCLLD je jednáno:

  • Realizace ÚSES (aktivita OPŽP 4.3.2) – orientováno na založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí nebo zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES
  • Protierozní opatření (aktivita OPŽP 4.3.5.) – orientováno na podporu opatření zamezujících vodní a větrné erozi
  • Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (aktivita 4.4.1) – zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně vč. vodních prvků a ploch;

 

O předpokládaném termínu vyhlášení výzvy OPŽP a schváleném rozsahu zařazených aktivit budou žadatelé informováni prostřednictvím Harmonogramu výzev.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2017 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák