Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPZ+ 2021+

MAS Zubří země, o.p.s. se věnovala v průběhu jara a léta 2022 přípravě akčního plánu pro Operační program Zaměstnanost plus.

Tento program se zaměřuje na posilování aktivního začleňování, podpoření rovných příležitostí, nediskriminace a aktivní účasti, ve snaze zlepšit zaměstnatelnost, zejména znevýhodněných skupin.

Přípravná činnost spočívala v mapování území, analýze dostupných dokumentů věnujících se sociální oblasti, účastí na jednáních ke komunitnímu plánování sociálních služeb a zejména pak v komunikaci s jednotlivými dotčenými subjekty na území, tj. starosty, úředníky sociálních odborů a zástupci nestátních neziskových organizací, případně dalšími poskytovateli sociálních a dalších návazných služeb.

Na základě vydefinovaných potřeb cílových skupin pak byly definovány aktivity, které by měla MAS v období 2021–2027 podporovat, aby došlo ke zlepšení situace těchto cílových skupin. K realizaci akčního plánu dostala MAS k dispozici 15 mil. Kč, které může využít do 31.12.2028. Po sestavení akčního plánu, který byl v červnu projednán i Valnou hromadou MAS, začala MAS připravovat i projekt. Realizace projektu začíná 1.4.2023 a v následném tříletém období MAS stanovila rozpočet projektu ve výši cca 8,5 mil. Kč. 

Tento projekt byl spolu s akčním plánem odevzdán dne 16.8.2022 na MPSV, v polovině listopadu byl vyhodnocen kladně – s drobnými úpravami rozpočtu a vykazovaných indikátorů. Z hodnocení vyplynulo, že MPSV podpoří všechny níže uvedené klíčové aktivity, pouze omezilo rozsah aktivity Informovanost pečujících osob, zástupců obcí a široké veřejnosti. V rámci projektu budou s MAS spolupracovat 3 partneři s finančním příspěvkem (Portimo, o.p.s., Zpátky do života, spolek a Freedom Art z.s.) a 1 partner bez finančního příspěvku (Diecézní charita Brno – Oblastní charita Žďár nad Sázavou). Mezi klíčové aktivity patří: Podpora komunitních aktivit, Podpora dobrovolnictví a svépomoci, Klub rodičů – podpora mladých osob s postižením a jejich rodičů, Setkávání starostů a poskytovatelů sociálních služeb v rámci KPSS jednotlivých ORP, Informovanost pečujících osob, zástupců obcí a široké veřejnosti, Tým okolo dítěte, Zajištění péče osoby o ovdovělé včetně psychosociální podpory a Klub seniorů – univerzita 3. věku.

V průběhu měsíce března bude MAS informovat širokou veřejnost o konkrétních plánovaných aktivitách projektu, do kterých se bude možné aktivně zapojit a také o výstupech projektu. Informace budou zveřejněny nejpozději k 1.4.2023 na webových stránkách MAS http://www.zubrizeme.cz/opz-2021, ve zpravodaji MAS i ve zpravodaji Bystřicko, případně na webových stránkách partnerů projektu.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák