Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPŽP - 3. Výzva MAS Zubří země - Protierozní opatření (I.)

Finanční alokace na výzvu: 3 000 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 3 750 000 Kč (včetně 20% finanční spoluúčasti žadatele) 

Míra podpory: maximálně 80 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 20 %.

 

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající a fyzické osoby nepodnikající.

S účinností od 22. května 2019 platí pro aktuálně vyhlášenou 3. výzvu MAS pro OPŽP omezení realizace projektu fyzických osob nepodnikajících na pozemcích, které nejsou v jejich vlastnictví. Fyzické osoby nepodnikající mohou žádat o podporu v případě, že jsou pozemky dotčené realizací v jejich vlastnictví, případně ve vlastnictví jiných fyzických osob, územně samosprávných celků, správy národních parků, správy jeskyní ČR či AOPK ČR. Nemohou však žádat o podporu na projekty realizované na pozemcích ve vlastnictví podnikatelských subjektů, a to z důvodu zamezení přenosu výhody z dotace na podnik. 
 


Výčet podporovaných aktivit:

  • podpora opatření zamezující větrné erozi (obnova či zakládání větrolamů)
  • podpora opatření zamezujících vodní erozi:
  • opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů apod.),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy apod.),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů apod.).

 

ŽÁDOST O PODPORU

Zpracovává se v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, v 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, v 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 25. 9. 2019, ve 20:00 hodin


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

MAS Zubří země iniciovala v období od 8.1.2019 do 17.1.2019 celkem 6 setkání zástupců obcí v územní působnosti MAS Zubří země se zástupci MAS Zubří země, za účelem představení plánovaných výzev MAS pro rok 2019 a 2020. V rámci těchto setkání byly přiblíženy detailně podmínky pro čerpání podpory u obou výzev. Pro další zájemce o podporu je ze strany MAS nabízena individuální konzultace jednotlivých projektových záměrů.


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Anetu Šlechtovou, manažerku SCLLD, tel: 731 499 188, 566 590 394, e-mail: mas@zubrizeme.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák