Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

OPŽP - 2. Výzva MAS Zubří země - Sídelní zeleň (I.)

 

Finanční alokace na výzvu: 7 000 000 Kč 

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 11.666.666 Kč (včetně finanční spoluúčasti žadatele 40%)

Míra podpory: maximálně 60 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 40 %.

 

Oprávnění žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR), státní podniky, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva a fyzické osoby podnikající.


Výčet podporovaných aktivit: 

Zakládání/obnova funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch):

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
  • jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity.

 

ŽÁDOST O PODPORU

Zpracovává se v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, v 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 2. 2019, v 9:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2.1.2020, 12:00 hodin


SEMINÁŘ PRO ŽADATELE 

MAS Zubří země iniciovala v období od 8.1.2019 do 17.1.2019 celkem 6 setkání zástupců obcí v územní působnosti MAS Zubří země se zástupci MAS Zubří země, za účelem představení plánovaných výzev MAS pro rok 2019 a 2020. V rámci těchto setkání byly přiblíženy detailně podmínky pro čerpání podpory u obou výzev. Pro další zájemce o podporu je ze strany MAS nabízena individuální konzultace jednotlivých projektových záměrů.

Seminář pro žadatele se uskutečnil dne 20.6.2019 od 16:00 hodin v Zasedací místnosti na MěÚ Nové Město na Moravě (3. patro). Hostem semináře pro žadatele byl Ing. Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina, který představil příklady z praxe a činnosti tohoto sdružení. 


Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Aneta Šlechtová, manažer SCLLD, tel: 731 499 188, 566 590 394, email: mas@zubrizeme.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák