Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 7. Výzva MAS Zubří země - Hasiči - (I.)

7. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události – (I.)

 

Text výzvy

Změna výzvy (uveřejněno 17.07.2018)

Informace ke změně výzvy (uveřejněno 17.07.2018) 
 

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4A – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Technika pro IZS

Příloha č. 4B – Osnova Studie proveditelnosti pro aktivitu Stanice IZS

 

Žadatel se řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 69 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://irop.mmr.cz/…m-integrovan

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.:

Interní postupy pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.

 

Finanční alokace na výzvu – 3 894 730Kč (s 5 % spoluúčastí žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 3 894 730 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

  • AKTIVITA TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM:

Podporovány jsou aktivity zaměřené na posílení vybavení základních složek integrovaného záchranného systému technikou a věcnými prostředky k zajištění připravenosti základních složek IZS v exponovaných územích s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům.

Pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro:

─ odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz (ORP Bystřice n. P., ORP Žďár n. S.),

─ pro výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi (ORP Bystřice n. P., ORP Žďár n. S.),

─ pro výkon činností spojených s extrémním suchem (ORP Bystřice n. P., ORP Tišnov).

  • AKTIVITA STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU:

Podporovány jsou aktivity zaměřené na stavby, stavební úpravy, úpravy vnějších prostor a pořízení vybavení stanic základních složek IZS za účelem zvýšení odolnosti

stanic vůči účinkům mimořádné události tak, aby mohly plnit své úkoly v podmínkách mimořádné události a byly zajištěny podmínky pro rychlý výjezd složek IZS k mimořádné události.

 

KONTROLNÍ LISTY

MAS bude hodnotit přijaté žádosti o podporu na základě těchto kontrolních listů:

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy věcného hodnocení

 

  

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 10.07.2018 ve 14:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s., na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

 ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin


Ukončení příjmu žádostí o podporu:

Dne 16.07.2018 bylo rozhodnuto o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu v MS2014+ z 31.07.2018 (12:00 hodin) na 15.8.2018 do 12:00 hodin.

 

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Jindrová, manažer SCLLD, tel: 739 393 111, 566 590 393, email: zubri.zeme@centrum.cz

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák