Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

4. výzva MAS Zubří země - OPŽP - Výsadba dřevin - (II.)

Text výzvy

Příloha č. 1 Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 (verze 23.0, znění účinné od 27.8.2019).

Příloha č. 2 Kritéria pro hodnocení žádostí

Příloha č. 3 Náklady obvyklých opatření MŽP

Příloha č. 4 Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020

Příloha č. 5 Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů

Příloha č. 6 Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině

Příloha č. 7 Seznam doporučených autochtonních dřevin

Příloha č. 8 Interní postupy MAS pro OPŽP

 

Finanční alokace na výzvu: 7 546 000 Kč

Minimální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 100 000 Kč.

Maximální výše celkových způsobilých realizačních výdajů projektu: 8 877 647 Kč.

Míra podpory: maximálně 85 % celkových způsobilých výdajů. Míra spolufinancování je 15 %.

 

Oprávnění žadatelé:

 •  kraje,

 • obce,

 • dobrovolné svazky obcí,

 • organizační složky státu (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR),

 • státní podniky,

 • státní organizace,

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty,

 • veřejnoprávní instituce,

 • příspěvkové organizace,

 • vysoké školy, školy a školská zařízení,

 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky),

 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

 • podnikatelské subjekty,

 • obchodní společnosti a družstva,

 • fyzické osoby podnikající,

 • fyzické osoby nepodnikající.

 

 

Podporovány jsou výsadby na nelesní půdě v extravilánu obcí na území MAS Zubří země a současně CHKO Žďárské vrchy zahrnující: 

 • založení biocenter a biokoridorů ÚSES nebo jejich částí,

 • zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES, realizace interakčních prvků podporujících ÚSES,

 • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, remízy, založení nebo obnova krajinného prvku), výsadby posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků.

 

 

 ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, v 9:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 10. 2019, v 9:00 hodin                                                                                                                                          

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 2. 1. 2020, ve 12:00 hodin

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Mgr. Anetu Šlechtovou, manažerku SCLLD, tel: +420 731 499 188, email: mas@zubrizeme.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák