Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Projekty 2010

Projekty spolupráce

1. „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“

logo-mas-moravskobudejovicko

MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, na realizaci projektu s názvem „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“. Cílem projektu je vybudovat, případně rekonstruovat dětská hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova (úhrnem za cca 4,5 mil. Kč) v  5 obcích v území působnosti MAS Moravskobudějovicko (Jakubov, Litohoř, Nové Syrovice – Krnčice, Dědice a Lesonice) a ve 4 obcích v území působnosti MAS Zubří země (Křídla, Sněžné, Jimramov – místní část Sedliště, Horní Rožínka).

Spolupracující „MASky“ se znají delší dobu, sdílí podobné radosti i starosti, vycházející z životních podmínek obyvatel obou zájmových území spojených s krásným a „drsným“ prostředím Vysočiny. Cílem snažení spolupracujících místních partnerství je citlivé doplnění potenciálu území o potřebnou občanskou vybavenost.

Připravovaný projekt dále prohloubí spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi MAS Moravskobudějovicko, která byla vybrána k podpoře Strategického plánu Leader (2009–13) a MAS Zubří země, která se snažila naplňovat plán rozvoje svého území vlastními silami, ale její aktivity se z důvodu nedostatku financí nemohly rozvíjet tak, jak by bylo třeba. Dále projekt sblíží neziskové organizace, které pracují s dětmi, mládeží a rodinami, posílí komunitní život v obcích, přispěje k šíření myšlenek „Evropanky roku 2003“ Rut Kolinské, zakladatelky Sítě mateřských center v ČR.

 K aktivnímu a zdravému životnímu stylu patří i vzdělávání a informovanost, a proto propagačními výstupy projektu budou turistické mapy s vyznačením lokalizace nové volnočasové infrastruktury (zdarma na obecních úřadech a TIC) a omalovánky „Hry pod širým nebem“ pro předškoláky (MŠ) a žáky 1. a 2. tříd místních ZŠ. Na  přípravě propagačních materiálů se bude podílet Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Moravská orlice“ Moravské Budějovice.

2. „Vladař a Zubří země – partnerství pro budoucnost“

logo-mas-vladar1

Dále nás také oslovila podpořená MAS Vladař, o.p.s. z Karlovarského kraje, která nám nabídla zapojení do vytvářeného systému vzájemné spolupráce mezi MAS s názvem LEADERS SYSTEMS. Jejím smyslem je pokrytí co největšího území fungujícími MAS a naplňování myšlenky a principu rozvoje území LEADER. Současně s touto aktivitou jsme připravili další projekt Spolupráce do stejného dotačního titulu PRV s názvem „Vladař a Zubří země – partnerství pro budoucnost“ (s úhrnem za cca4,6 mil. Kč). Cílem je společné řešení jednotlivých dílčích záměrů v rámci hlavního opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ( úprava centrálních částí obcí) s doplňkovým opatřením III.2.1.2  Občanské vybavení a služby (dětské hřiště, mobiliář ). Na území MAS Vladař je tedy připravena obnova veřejných prostranství s klidovými zónami v obcích Toužim, Verušičky, Valeč a na našem území v obcích Javorek, Rozsochy, Ubušínek, Unčín, Vír a Sněžné.

Dalším společným výstupem druhého projektu je Studie s názvem „Poznejme stav svých obcí“ na obou územích spolupracujících MAS, která zmapuje stav a rozdíly v oblasti obnovy a rozvoje vesnic a jejich potřeby (kdy, za co a co bylo opraveno, rekonstruováno). Tuto studii budeme prezentovat prostřednictvím internetu, případně – pokud se najde zdroj financí – vydáme v tištěné podobě.

Aktivity předcházející zpracování tohoto druhého projektu probíhaly současně na společných pracovních setkáních všech zúčastněných MAS a také společně s další nepodpořenou MAS z kraje Vysočina – MAS MOST Vysočiny, která se do systému taktéž zkouší znovu zapojit.

Veřejná prezentace

Náš záměr jsme se snažili podpořit veřejnou prezentací našich, z června 2010 podaných projektů Spolupráce, dne 7. října 2010 v Praze na Ministerstvu zemědělství před hodnotící komisí. Podaných projektů je 73 a uspokojeno bude cca 14 záměrů. 

Bystřicko čte dětem – realizace 

logo-bystricko-cte-detem-2010-upr

V lednu 2009 byla podána žádost o poskytnutí podpory do Fondu Vysočiny na realizaci projektu „Bystřicko čte dětem 2009–10“ ve spolupráci s Mikroregionem Bystřicko, který byl žadatelem. Náklady projektu jsou ve výši 167 000,– Kč, požadovaná výše podpory je ve výši 30% nákladů. Projekt „Bystřicko čte dětem 2009–10“ je významným přínosem pro propagaci kraje Vysočina a má značný vliv na rozvoj kultury v kraji. 

Navazuje na celorepublikový projekt „Celé Česko čte dětem“. Chce podpořit myšlenku, jak ohromný význam má hlasité čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Vědci a praktikové shodně tvrdí, že pravidelné hlasité předčítání učí dítě jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti a vzorce morálního chování, posiluje jeho sebevědomí. Právě proto je společné čtení vítanou formou moudrého kontaktu s dítětem a vynikající výchovnou metodou

  • Projekt byl podpořen a realizován.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák