Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

SPL 2007-2013

  • SPL MAS Zubří země, o.p.s. na období 2008–2013 s názvem „Zubří země – atraktivita a udržitelnost pro budoucnost“ 
  • SPL byl schválen 11.12.2007 na schůzi pléna MAS Zubří země č.5/2007

 

Způsob zpracování

SPL v provedení listopad – 2007 je platnou rozvojovou strategií MAS, která navazuje na platné rozvojové strategie DSO Bystřicko a Novoměstsko. 

SPL byla výstupem realizovaného projektu MAS v roce 2007 s názvem Leader Vysočiny 2007, který byl podpořen krajem Vysočina.

Strategie je zpracována týmově komunitním způsobem s expertními prvky.

MAS spolupracovala v roce 2006 na zakládání a přípravě strategie s externími poradci ze společnosti IECC, o.p.s – MAS Moravskobudějovicko a v roce 2007 s MAS Most Vysočiny, o.p.s.

Místní aktéři jsou do procesu zpracování strategie zapojováni na základě principu přístupu  „z dola“ při dodržení partnerských principů mezi veřejným a soukromým sektorem. Jednotliví členové MAS jsou do struktury MAS začleněni na základě přihlášek a „rámcových partnerských smluv.“

Tým byl tvořen členy MAS a reprezentoval všechny oblasti života regionu (zástupci podnikatelů, neziskového sektoru, obcí). 

Proces tvorby strategie

Zpracování strategie bylo rozděleno do tří etapových částí:

1. etapa – analytická

a)  Analýza území

b)  SWOT analýza

Analytická etapa zahrnovala zejména zpracování analýzy území a následné SWOT analýzy. Pro analýzu území byly využity expertní statistické údaje a dotazníkové šetření zaměřené na zjištění současné socioekonomické situace v jednotlivých obcích a rozvojových záměrů obcí v časovém horizontu do roku 2013.

Analýza současného stavu a vývoje území MAS představuje výchozí materiál pro tzv. SWOT analýzu, která syntetickým způsobem hodnotí a klasifikuje data a informace obsažené v analýze. Konečná podoba SWOT analýzy byla stanovena týmem na základě metody brainstorming. Prostřednictvím rozvoru silných, slabých stránek, příležitostí a ohrožení daného území se vytváří východisko pro stanovení a formulaci rozvojových cílů a priorit.

2. etapa – strategická a programová

c) Formulace strategické vize, priorit a cílů, fichí

d) Konsensuální shoda na prioritách – definice

e) Stanovení finančního plánu.

f) Srovnání strategie s ostatními strategickými dokumenty

Tato etapa v sobě zahrnuje kromě formulace strategické vize také návrh  priorit a cílů. Na základě dotazníkového šetření, výstupů analytické etapy a velké diskuze se pracovní tým konsensuálně shodl na daných prioritách rozvoje. Pracovní tým sestavil přesné formulace fichí a návrh finančního plánu.

3. etapa – implementační a závěrečná

g) Aktualizace zásobníku projektových záměrů

h) Zvolení programového výboru a výběrové komise

i) Stanovení administrativních postupů při realizaci strategie

j) Audit strategie všemi členy MAS

k) Schválení konečné verze strategie plénem

l) Komunitní projednání strategie

Ve 3. etapě byl na základě dotazníkového šetření aktualizován stávající zásobník projektových záměrů, který vznikl v roce 2006. Jednotlivé projektové záměry obsahující název, připravenost k realizaci, předpokládané náklady a termín realizace, byly rozděleny do priorit. Plénum MAS zvolilo 5-ti členný programový výbor a výběrovou komisi, kteří budou pracovat zodpovědně při realizaci strategie.

Díky spolupráci s MAS Most Vysočiny o.p.s. a zkušeností z absolvování školení „Vzdělávání manažerů místních akčních skupin“ byly stanoveny administrativní postupy při realizaci strategie. Před tím než byla strategie schválena plénem MAS dne 11.12.2007, byla zkontrolována všemi členy MAS.

Konečná verze strategie byla projednána na schůzích Zastupitelstva všech obcí, které patří do území působnosti MAS.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Seminář pro příjemce dotace - 1. výzva SZP

27. 6.14:00MěÚ Bystřice n. P. - zasedací místnost

MAS Zubří země, o.p.s. si Vás dovoluje srdečně pozvat na seminář pro příjemce dotace
k 1. výzvě MAS v rámci Strategického plánu SZP (Společná zemědělská politika), intervence 52.77 LEADER

Datum a čas

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák