Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Operační program Životní prostředí

opzp-logo

OPŽP – SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

1) Výsadba dřevin (88.výzva OPŽP)
 

  • výsadba dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO Žďárské vrchy a současně na území MAS Zubří země (viz mapa)
  • Text výzvy č. 88

mpa-chko

2) Protierozní opatření (127. výzva OPŽP)

  • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
  • opatření se zaměřuje na zamezení větrné eroze formou obnovy či zakládání větrolamů a vodní eroze (opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku a preventivní opatření)
  • Text výzvy č. 127

 

OPŽP – SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

1) Sídelní zeleň (128.výzva OPŽP)

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
  • Text výzvy č. 128Závazná pravidla výše uvedených výzev:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 – aktuálně platná verze č. 19, platná od 27.9.2018

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák