Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Operační program Životní prostředí

opzp-logo

OPŽP – SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

1) Výsadba dřevin (88.výzva OPŽP)
 

  • výsadba dřevin v extravilánu obcí na nelesní půdě na území CHKO Žďárské vrchy a současně na území MAS Zubří země (viz mapa)
  • Text výzvy č. 88

mpa-chko

2) Protierozní opatření (127. výzva OPŽP)

  • realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu
  • opatření se zaměřuje na zamezení větrné eroze formou obnovy či zakládání větrolamů a vodní eroze (opatření proti plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku a preventivní opatření)
  • Text výzvy č. 127

 

OPŽP – SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

1) Sídelní zeleň (128.výzva OPŽP)

  • zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně, včetně funkčních propojení s přírodními plochami prostřednictvím výsadeb či ošetřením stromů a keřů
  • Text výzvy č. 128Závazná pravidla výše uvedených výzev:

Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 – aktuálně platná verze č. 19, platná od 27.9.2018

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák