Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Popis zapojení komunity do tvorby SCLLD 2021+

Jednotlivé fáze přípravy Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro léta 2021 až 2027, do kterých se zapojovali různě místní aktéři lze rozdělit takto:

1. Mid-term evaluace SCLLD MAS Zubří země 2014 – 2020 a zjišťování potřeb obcí s přesahem do budoucího období:

 • zhodnocení a prokázání případného příspěvku SCLLD ke vzniku přidané hodnoty v území MAS Zubří země i pro budoucí období prostřednictvím jednání Focus Group pro střednědobou evaluaci implementace SCLLD, samotnému veřejnému projednání (setkání Focus Group) předcházelo 6 setkání se zástupci jednotlivých obcí z území, jehož cílem byl zejména průzkum zamýšlených projektových záměrů obcí
 • 8.1.2019 v 15:30, zasedací místnost Úřadu Městyse Nedvědice (neveřejná prezenční listina)
 • 9.1.2019 v 15:30, zasedací místnost Úřadu Městyse Strážek (neveřejná prezenční listina)
 • 10.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Bystřice nad Pernštejnem (neveřejná prezenční listina)
 • 14.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost OÚ Dalečín (neveřejná prezenční listina)
 • 15.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost MěÚ Nové Město na Moravě (neveřejná prezenční listina)
 • 17.1.2019 v 15:30 hod., zasedací místnost Úřadu Městyse Bobrová (neveřejná prezenční listina)
 • 22.1.2019 ve 13 hod., kancelář MAS Zubří země, Bystřice nad Pernštejnem - veřejné projednání prostřednictvím Focus Group ve vztahu ke střednědobé evaluaci (neveřejná prezenční listina, neveřejná fotodokumentace z jednání)

2. Expertní část:

 • vlastní šetření o stavu území, vyhledávání a zpracování statistických dat o území a metodologické řízení
 • aktualizace vybraných dat probíhala také formou individuálních konzultací s aktéry v území

3. Dotazníková šetření a konzultace s vymezenými cílovými skupinami:

 • v rámci dotazníkového šetření byly zjišťovány názory na problémy a potřeby regionu ze strany občanů pro budoucí období
 • a dále byl dotazník zaměřen na sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027 od obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a projektové záměry škol evidované v MAP – v rámci dotazníku byly pro tyto subjekty vydefinovány možné oblasti podpory v jednotlivých operačních programech, ke kterým potencionální žadatelé přiřazovaly své plánované projektové záměry pro budoucí období, výstupem z dotazníkového šetření od těchto subjektů je základní kostra projektového zásobníku (z dotazníku vzešly i tzv. „nezařazené projekty“, které nelze přímo zařadit do předpokládaných podporovaných operačních programů)
 • souhrnné výstupy z dotazníkového šetření jsou veřejnosti k dispozici zde

4. Veřejné projednání:

Popis zapojení komunity do tvorby OPZ+

Jednotlivé fáze přípravy Akčního plánu OPZ+ pro území MAS Zubří země pro léta 2021 až 2027, do kterých se zapojovali různě místní aktéři lze rozdělit takto:

1. Dotazníková šetření a konzultace s vymezenými cílovými skupinami:

 • v rámci dotazníkového šetření byly v průběhu roku 2020 zjišťovány názory na problémy a potřeby regionu ze strany občanů pro budoucí období
 • a dále byl dotazník zaměřen na sběr projektových záměrů pro programové období 2021 – 2027 od obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a projektové záměry škol evidované v MAP – v rámci dotazníku byly pro tyto subjekty vydefinovány možné oblasti podpory v jednotlivých operačních programech, ke kterým potencionální žadatelé přiřazovaly své plánované projektové záměry pro budoucí období, výstupem z dotazníkového šetření od těchto subjektů je základní kostra projektového zásobníku (z dotazníku vzešly i tzv. „nezařazené projekty“, které nelze přímo zařadit do předpokládaných podporovaných operačních programů)
 • souhrnné výstupy z dotazníkového šetření jsou veřejnosti k dispozici zde

2. Veřejný návrh k projednání chybějících služeb na území MAS Zubří země: 

3. Následné zjišťování situace na území pomocí místního šetření a expertní část:
 • Vzhledem k tomu, že se pracovníkům MAS nedostalo žádné zpětné vazby od starostů, tak došlo k obvolání části starostů obcí – co do počtu více než 60 %, na jejichž území žije 85 % obyvatel. V případě ORP Nové Město na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem nebyli osloveni starostové, ale vedoucí sociálních odborů. Obecně lze říci, že starostové neidentifikovali chybějící služby na území, chtěli by spíše podpořit stávající poskytovatele a služby. Vedoucí pracovníci ORP pak definovali konkrétněji podporu zaměřenou na komunitní aktivity, podporu seniorů, mezigenerační spolupráci apod. Neveřejné poznámky z obvolávání jsou uloženy zde.
 • Dalším krokem pak bylo důkladné prostudování komunitních plánů jednotlivých ORP, včetně účasti na kulatých stolech v rámci projednávání KPSS pro území Bystřicka, aktivit prováděných v rámci MAP, aktivit a služeb jednotlivých poskytovatelů na území a protřídění projektového zásobníku MAS. Neveřejný souhrnný materiál výše uvedených sumarizací je k nalezení zde, dále je k dispozici neveřejná prezenční listina z jednání řídící skupiny v rámci KPSS v Bystřici nad Pernštejnem.
 • Poté následovalo oslovení jednotlivých aktérů, tj. poskytovatelů služeb a dalších subjektů (zejména NNO) a schůzky s nimi. Neveřejné poznámky ze schůzek jsou uloženy zde.
 • Na základě výstupů těchto schůzek byl poté zpracován akční plán, který byl i nadále konzultován a upravován jak s jednotlivými poskytovateli, tak s MPSV.
 • Metodické vedení bylo zajištěno ve spolupráci s krajským sdružením NS MAS pro Kraj Vysočina. Jak je zřejmé, tak aktualizace informací a dat probíhala rovněž formou individuálních konzultací s aktéry v území.
4. Veřejné projednání návrhu akčního plánu OPZ+ MAS Zubří země pro období 2021 a jeho soulad s koncepční části SCLLD 2021 – 2027: 
 • veřejné projednání návrhu akčního plánu OPZ+ MAS Zubří země a jeho soulad s koncepční částí SCLLD 2021 – 2027 bylo uskutečněno na Valné hromadě MAS v červnu 2022. Jednání, kde byly připomínkovány navržené cíle a aktivity akčního plánu a soulad se SCLLD, se konalo 23.06.2022 v Bystřici nad Pernštejnem od 15:30 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu Bystřice nad Pernštejnem (neveřejná prezenční listina, neveřejná fotodokumentace, neveřejný zápis z jednání).

V rámci Valné hromady byl vznesen další podnět k možné realizaci aktivit vyplývajících z požadavků v území. Dne 22.6.2022 proběhlo v Novém Městě na Moravě setkání s poskytovateli sociálních služeb na Novoměstsku, kterého se zúčastnili jednotliví poskytovatelé a vzešlo z podnětu rodičů mladých lidí s postižením (neveřejný zápis z jednání). Na základě tohoto doporučení pak proběhlo setkání MAS, zástupce rodičů, zástupců DDM a zástupce Portima, které proběhlo 25.7.2022 a byla vydefinována nová aktivita, která by byla vhodná k realizaci v rámci akčního plánu (neveřejná prezenční listina, neveřejná fotodokumentace, neveřejný zápis z jednání).

5. Konečné schválení návrhu akčního plánu OPZ+ MAS Zubří země pro období 2021 – 2027:

Finální verze návrhu akčního plánu OPZ+ MAS Zubří země pro období 2021 – 2027 byla schválena Programovým výborem MAS per rollam dne 12.08.2022 (neveřejný zápis z jednání)

Pro shrnutí ještě přikládáme veřejný dokument Popis zapojení komunity a relevantních aktérů místního rozvoje do tvorby akčního plánu OPZ+.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Beno
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák