Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Strategie CLLD 2014 - 2020

Důvodem pro vznik strategie je potřeba stanovení cílů a strategie MAS Zubří země, o.p.s. vzhledem k dalšímu rozvoji v horizontu do roku 2020. Hlavním cílem je zajištění celkového rozvoje regionu MAS Zubří země jako regionu usilujícího o zkvalitnění všech aspektů života obyvatel v něm žijících, či jeho návštěvníků.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (dále „SCLLD“) území MAS Zubří země je koncepční dokument, určující hlavní směry rozvoje regionu v nejbližší budoucnosti. Ze své podstaty navazuje na předchozí strategické dokumenty, především Strategický plán MAS Zubří země na období 2008 – 2013. SCLLD je vytvořena na principu vzájemné provázanosti a  vyváženosti ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje venkovského prostoru. Vychází ze specifické situace území a zohledňuje jeho výjimečnosti. Zároveň však dává důraz na komplementaritu s dalšími rozvojovými strategiemi, jak na lokální, tak regionální úrovni. Ve SCLLD jsou zakotveny principy trvale udržitelného rozvoje s důrazem na zachování zdrojů nacházejících se na tomto území a ohledem k životnímu prostředí regionu. Skládá se z podrobné analýzy výchozího stavu a ze souhrnu navrhovaných řešení. Na tuto strategii budou navazovat akční plány (programové rámce) a konkrétní projekty se zaměřením na řešení problémů týkajících se celého území i jednotlivých obcí, neziskových a podnikatelských subjektů.

Záměrem strategie je označení problémů, jež se v tomto prostředí vyskytují, ale i jeho silných stránek a příležitostí. Účelem strategie je nalezení efektivního využívání místních zdrojů, dosažení trvale udržitelného rozvoje, koordinace společných a individuálních aktivit subjektů veřejného, soukromého a neziskového sektoru a také nalezení práce, popř. možnost rekreace obyvatel i návštěvníků území.

SCLLD MAS Zubří země vznikala metodou komunitně vedeného místního rozvoje, která kombinuje práci zástupců MAS Zubří země a místních odborníků s názory utvářenými pracovními skupinami a širokou veřejností. Řešitelský tým složený ze zástupců MAS ve spolupráci s odborníky i veřejností formuloval v první řadě stav území, jeho potřeby a potenciál, na základě čehož byly stanoveny priority, opatření a jednotlivé aktivity regionu. 
 

Aktuální schválená verze Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země na roky 2014 –2020 a jejích příloh

Evaluační zpráva – výstup střednědobého hodnocení realizace SCLLD MAS Zubří země pro programové období 2014 – 2020

 


 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák