Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 1. výzva

MAS Zubří země o.p.s. vyhlašuje 1. výzvu k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020.

Termín vyhlášení výzvy: 1. 3. 2017

Název SCLLD: „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Zubří země pro období 2014 – 2020"

Termín příjmu žádostí: od 29.3.2017 do 13.4.2017 do 14 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny jednotlivých poradenských míst, vždy po telefonické domluvě a upřesnění času, který je nutno rezervovat.

Termín registrace na RO SZIF: 14. 7. 2017

Místo podání žádostí:

  • Bystřice nad Pernštejnem: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem (za budovou MěÚ Bystřice n. P.)
  • Nové Město na Moravě: Vratislavovo náměstí 12 (budova Polikliniky, dveře č. 217 – vedle ordinace MUDr. Holka), 592 31 Nové Město na Moravě

Územní vymezení: Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. Žadatelé mohou předkládat projekty, pouze pokud mají na území MAS místo realizace.

Níže naleznete potřebné dokumenty pro podání žádosti na MAS:

Semináře pro žadatele:

Prezentace ze semináře pro žadatele k 1. výzvě PRV

Otázky a odpovědi ze seminářů pro žadatele k 1. výzvě PRV:KE STAŽENÍ:

Znění 1. VÝZVY PRV MAS Zubří země 

Základní informace k fichím 1. výzvy PRV


Fiche 7:

Příloha č. 1 Výzvy – Fiche 7 – Modernizace zemědělského podnikání (pro otevření je nutné nejdřív soubor stáhnout do PC – přímo v prohlížeči nejde otevřít)

Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci na MAS – Fiche 7 (seznam dokládaných příloh k Fichi 7)

Výňatek ze specifických pravidel určených pro Fichi 7

Vzory povinných příloh k doložení

Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – pastevní areály

Příloha 7 Pravidel – Souhlasné stanovisko MŽP – vodní drůbež

Příloha 11 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí 


Fiche 8:

Příloha č. 2 Výzvy – Fiche 8 – Konkurenceschopná zemědělská produkce a potravinářství (pro otevření je nutné nejdřív soubor stáhnout do PC - přímo v prohlížeči nejde otevřít)

Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci na MAS – Fiche 8 (seznam dokládaných příloh k Fichi 8)

Výňatek ze specifických pravidel určených pro Fichi 8

Vzory povinných příloh k doložení

Příloha 11 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

 

Fiche 12:

Příloha č. 3 Výzvy – Fiche 12 – Modernizace nezemědělského podnikání (pro otevření je nutné nejdřív soubor stáhnout do PC - přímo v prohlížeči nejde otevřít)

Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci na MAS – Fiche 12 (seznam dokládaných příloh k Fichi 12)

Výňatek ze specifických pravidel určených pro Fichi 12

Vzory povinných příloh k doložení

Příloha 16 – Vazba na venkovskou turistiku

 

Fiche 15:

Příloha č. 4 Výzvy – Fiche 15 – Zvyšování konkurenceschopnosti lesního hospodářství a navazujících oborů (pro otevření je nutné nejdřív soubor stáhnout do PC - přímo v prohlížeči nejde otevřít)

Potvrzení o přijetí Žádosti o dotaci na MAS – Fiche 15 (seznam dokládaných příloh k Fichi 15)

Výňatek ze specifických pravidel určených pro Fichi 15

Vzory povinných příloh k doložení


Příloha 10 Pravidel – Přehled pozemků určených k plnění funkce lesa

Příloha 11 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Příloha 18 Pravidel – Formulář pro stanovení ročního objemu pořezu provozovny

 

Další možné požadované přílohy:

Metodika pro výpočet finančního zdraví, nebo k nalezení zde (https://www.szif.cz/…4-fin_zdravi)

Příloha 5 Výzvy/Pravidel – Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých a středních podniků (závazný vzor)

Příloha 19 Pravidel – Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis


Důležité obecné dokumenty pro žádost a implementaci:

Pravidla 19.2.1_Pravidla_pro_žadatele (platné k 13.12.2016), nebo k nalezení zde (http://www.szif.cz/cs/prv2014-1921)

Příloha č. 6 Výzvy – Interní postupy MAS pro Program rozvoje venkova

Příručka pro zadávání veřejných zakázek – verze 2.1, nebo k nalezení zde (http://www.szif.cz/…ejne-zakazky)

Příručka pro publicitu – verze 2.1, nebo k nalezení zde (https://www.szif.cz/…014-pravidla)

Generátor nástrojů povinné publicity: https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1 (plakát A3 nebo informační deska u podpory do 50 tis. EUR)

 

Důležité metodiky:

Příloha I Smlouvy o fungování EU

Metodika nově vytvořených pracovních míst

Metodika stanovení výdajů – v případě využití části objektu i na jiné účely

Seznam katastrálních oblastí spadajících do méně příznivých oblastí podle § 2 (určení LFA oblasti) nebo zde (http://eagri.cz/…1894196.html)

Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace

Podporované činnosti CZ-NACE

Metodika pro stanovení kategorie provozovny

 

IT:

Návod do přihlášení do Portálu Farmáře

Žádost o zřízení přístupu do Portálu Farmáře nebo zde http://eagri.cz/…l-eagri.html

Kontakty na pracoviště SZIF – Oddělení příjmu žádostí a LPIS Žďár nad Sázavou

Návod na generování žádosti o dotaci přes MAS

Máte problém otevřít Fiche? Instalujte si aktualizaci  ADOBE ACROBAT READER DC – zdarma – zde https://get.adobe.com/cz/reader/

 

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti

OPZ+ Podpora komunitního života

OPZ

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111, 566 590 393
E-mail:

Ing. Andrea Ambrožová
Telefon: 731 499 188, 566 590 393
E-mail:

Manažer OPZ+
Mgr. Zdeňka Krůpová
Mobil: 739 393 121
E-mail:

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2024 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák