Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Publikováno před šesti roky | Rubrika SCLLD 2014-2020

Poradenská činnost MAS Zubří země a vyhlašování výzev pro žadatele o dotaci v roce 2017

Hlavní činností MAS je získávání a rozdělování finančních prostředků přímo v regionu působnosti (69 obcí z Bystřicka, Novoměstska a Nedvědicka) podle jeho skutečných potřeb na základě předem připravené a regionem schválené strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD). V programovém období 2014–2020 budeme rozdělovat finanční prostředky z IROP, PRV, OPZ a OPŽP. 

V současné době je stěžejní činností MAS pořádání seminářů a poradenská činnost pro školy k vyhlášeným šablonám OP VVV a hromadné konzultace k šablonám ve spolupráci s NIDV. MAS dále poskytuje individuální konzultace budoucím žadatelům a metodickou podporu školám k šablonám z OP VVV. Veškeré poradenství poskytujeme školám a budoucím žadatelům zdarma.

MAS v současné době finalizuje veškeré aktivity související s konečným schválením Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Ministerstvem pro místní rozvoj, která je nezbytným dokumentem pro další činnost a fungování MAS.

Ke stažení:

Pro rok 2017 plánuje MAS vyhlášení výzev z níže uvedených operačních programů:

PRV a IROP plánuje MAS vyhlášení výzev k podávání žádostí o podporu během měsíců února/března 2017.

Program rozvoje venkova:

V rámci PRV, budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících oblastí podpory: 

  • Investice do zemědělských podniků: Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.
  • Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trh nebo vývoje zemědělských produktů.
  • Lesnická infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se lesnictví, včetně přístupu k lesní půdě.
  • Zemědělská infrastruktura: Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě.
  • Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností: Podpora je zaměřena na rozvoj podnikatelské činnosti začínajících i již fungujících živnostníků a mikropodniků.

Integrovaný regionální operační program:

V rámci IROP, budou primárně vyhlášeny výzvy, týkající se následujících oblastí podpory: 

  • Podpora bezpečnosti a komfortu nemotorové a hromadné dopravy: Podpora je zaměřena zejména na výstavbu a modernizaci přestupním terminálům, podpora bezpečnosti (tj. bezbariérový přístup zastávek, zvuková a jiná signalizace pro nevidomé, výstavba, modernizace a rekonstrukce chodníků, výstavba nových cyklostezek).
  • Zlepšování schopnosti reakce na mimořádné události: Podpora je zaměřena zejména na některé stavební úpravy a pořízení specializované techniky pro jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III ze SO ORP Tišnov, Bystřice nad Pernštejnem, Žďár nad Sázavou.
  • Investice do kapacit a modernizace vybavení škol všech stupňů: Podpora je zaměřena na výstavbu, stavební úpravy, pořízení vybavení do škol, školských zařízení a dalších zařízení podílejících se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Výzva MAS pro podávání žádostí o podporu, bude vždy uveřejněna na stránkách www.zubrizeme.cz a v regionálních zpravodajích. Ve výzvě pak budou uvedeny veškeré podrobnosti a podmínky pro podání žádosti a poskytování dotací.

Jakmile bude vyhlášena konkrétní výzva MAS, je uchazeč oprávněn své žádosti konzultovat v kanceláři MAS.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák