Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Podali jsme projekt Spolupráce…

Publikováno před dvanácti roky | Rubrika Projekty

MAS Moravskobudějovicko ve spolupráci s MAS Zubří země, o.p.s. požádala o podporu z Programu rozvoje venkova, Opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce, na realizaci projektu s názvem „Žijeme aktivně a zdravě,“ s mottem „Kdo si hraje, nezlobí“. Cílem projektu je vybudovat, případně rekonstruovat dětská hřiště a hřiště pro volnočasové a sportovní aktivity obyvatel venkova (úhrnem za cca 4,5 mil. Kč) v  5 obcích v území působnosti MAS Moravskobudějovicko (Jakubov, Litohoř, Nové Syrovice – Krnčice, Dědice a Lesonice) a ve 4 obcích v území působnosti MAS Zubří země (Křídla, Sněžné, Jimramov – místní část Sedliště, Horní Rožínka).

logo-mas-vladar1 logo-mas-moravskobudejovicko

 

 

 

 

Spolupracující „MASky“ se znají delší dobu, sdílí podobné radosti i starosti, vycházející z životních podmínek obyvatel obou zájmových území spojených s krásným a „drsným“ prostředím Vysočiny. Cílem snažení spolupracujících místních partnerství je citlivé doplnění potenciálu území o potřebnou občanskou vybavenost. V území působnosti spolupracujících MAS se nacházejí pouze 3 města se zázemím pro kvalitní trávení volného času obyvatel a návštěvníků, venkovský charakter území dotváří dalších 86 obcí převážně do 500 obyvatel. Položme si tedy otázku: „Musí u nás rodič (prarodič) s dítětem (dětmi) i na dětské hřiště dojíždět?“ Takto jsme se při přípravě projektu nejčastěji ptali kompetentních osob i respondentů z cílových skupin na severovýchodě i jihovýchodě Vysočiny a hledali nejefektivnější řešení a zjišťovali možná rizika.

Připravovaný projekt dále prohloubí spolupráci a výměnu informací a zkušeností mezi MAS Moravskobudějovicko, která byla vybrána k podpoře Strategického plánu Leader (2009–13) a MAS Zubří země, která se snažila naplňovat plán rozvoje svého území vlastními silami, ale její aktivity se z důvodu nedostatku financí nemohly rozvíjet tak, jak by bylo třeba. Dále projekt sblíží neziskové organizace, které pracují s dětmi, mládeží a rodinami, posílí komunitní život v obcích, přispěje k šíření myšlenek „Evropanky roku 2003“ Rut Kolinské, zakladatelky Sítě mateřských center v ČR.

K aktivnímu a zdravému životnímu stylu patří i vzdělávání a informovanost, a proto propagačními výstupy projektu budou turistické mapy s vyznačením lokalizace nové volnočasové infrastruktury (zdarma na obecních úřadech a TIC) a omalovánky „Hry pod širým nebem“ pro předškoláky (MŠ) a žáky 1. a 2. tříd místních ZŠ. Na  přípravě propagačních materiálů se bude podílet Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko „Moravská orlice“ Moravské Budějovice.

Dále nás také oslovila podpořená MAS Vladař, o.p.s. z Karlovarského kraje, která nám nabídla zapojení do vytvářeného systému vzájemné spolupráce mezi MAS s názvem LEADERS SYSTEMS. Jejím smyslem je pokrytí co největšího území fungujícími MAS a naplňování myšlenky a principu rozvoje území LEADER. Současně s touto aktivitou jsme připravili další projekt Spolupráce do stejného dotačního titulu PRV s názvem „Vladař a Zubří země – partnerství pro budoucnost“ (s úhrnem za cca4,6 mil. Kč). Cílem je společné řešení jednotlivých dílčích záměrů v rámci hlavního opatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic ( úprava centrálních částí obcí) s doplňkovým opatřením III.2.1.2  Občanské vybavení a služby (dětské hřiště, mobiliář ). Na území MAS Vladař je tedy připravena obnova veřejných prostranství s klidovými zónami v obcích Toužim, Verušičky, Valeč a na našem území v obcích Javorek, Rozsochy, Ubušínek, Unčín, Vír a Sněžné.

Dalším společným výstupem druhého projektu je Studie s názvem „Poznejme stav svých obcí“ na obou územích spolupracujících MAS, která zmapuje stav a rozdíly v oblasti obnovy a rozvoje vesnic a jejich potřeby (kdy, za co a co bylo opraveno, rekonstruováno). Tuto studii budeme prezentovat prostřednictvím internetu, případně – pokud se najde zdroj financí – vydáme v tištěné podobě.

Aktivity předcházející zpracování tohoto druhého projektu probíhaly současně na společných pracovních setkáních všech zúčastněných MAS a také společně s další nepodpořenou MAS z kraje Vysočina – MAS MOST Vysočiny (10. – 11.6.2010), která se do systému taktéž zkouší znovu zapojit. Náš záměr jsme se snažili podpořit veřejnou prezentací našich, z června 2010 podaných projektů Spolupráce, dne 7. října 2010 v Praze na Ministerstvu zemědělství před hodnotící komisí. Podaných projektů je 73 auspokojeno bude cca 14 záměrů. Jak náš záměr dopadne, se dozvíme koncem roku.

komunitni-planovani-projekt-spoluprace-velmez1

Komunitní plánování projektů Spolupráce ve Velkém Meziříčí

Výše zmíněné postupné kroky a aktivity při obnově a rozvoji vesnic a snaze o doplnění jejich občanského vybavení a služeb, tedy vzniku upravených a vzhledově přátelských obcí, určitě budou mít nezanedbatelný vliv na smýšlení místních obyvatel včetně pracovníků komunální a státní správy. Tento proces změn musí být kontinuální, dlouhotrvající a co možná i – každoroční. Již nyní se dá říct, že se tím bezpochyby zvyšuje kvalita života „nás venkovanů“. Budeme-li žít v atraktivních obcích, jsme přesvědčeni, že dojde ke snížení vylidňování a ke zvýšení aktivního přístupu obyvatel pečujících o vzhled a rozvoj vlastní obce. To vše je i myšlenka LEADER.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák