Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

Jednání zástupců NS MAS ČR a SMO ČR

Publikováno před desíti roky | Rubrika

smo-100x75

Na dvoustranném jednání mezi SMO ČR a NS MAS ČR dne 19. února 2013 bylo docíleno výrazného pokroku v oblasti vyjasnění si dezinformací vznikajících nedostatečnou komunikací.

Společným cílem SMO ČR a NS MAS ČR je zajistit co nejtransparentnější, nejotevřenější a nejprůhlednější fungování MAS. Příprava certifikačních pravidel znamená dle společného názoru stanovení minimálních standardů pro práci MAS v dalším období s cílem mít na území obcí kvalitně fungující MAS, a to jak v oblasti administrativy integrovaného přístupu komunitně vedeného místního rozvoje (metody Leader) jako nástroje rozvoje venkova, tak i v oblasti fungování místního partnerství. Při přípravě „certifikace“ MAS nejde o eliminaci počtu MAS nebo jejich selekci, ale o zajištění kvality.

SMO ČR i NS MAS ČR se dohodly diskutovat základní pravidla fungování MAS stejně jako míru zapojení obcí do jejich veřejné kontroly. Metoda LEADER a činnost MAS jsou dle vyjádření SMO ČR přínosem pro venkovské oblasti, což dokazuje nejen objem finančních prostředků, které se přes MAS na venkov dostaly, ale i zájem obcí a dalších aktérů spolupracovat na základě místního partnerství. V zájmu venkova je potřeba činnost MAS zachovat a podpořit v oblasti zapojování občanů do dění.

Místní akční skupiny si v žádném případě nepřivlastňují pravomoci náležící samosprávě obcí, naopak svou činností se jim snaží v drtivé většině MAS všemožně pomáhat k tomu, aby se území obcí co nejvíce rozvíjelo. Přispívají k tomu, aby obce (tedy jejich představitelé) naplnily zákonnou povinnost pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů danou § 2 Zákona obcích. Stejně tak si MAS neberou právo zastupovat všechny občany v daném území, jsou uskupením místních aktivních organizací, firem a jedinců, kteří mají zájem o rozvoj daného území a rozhodli se vytvořit místní partnerství, jehož prostřednictvím se podílí na aktivitách směřujících k rozvoji regionu.

MAS, stejně jako SMO ČR, si uvědomují, že ne všechna témata a priority operačních programů bude vhodné implementovat prostřednictvím MAS – primárně je to vhodné tam, kde je výhodou místní znalost území regionu při výběru projektů, kde záleží na partnerské spolupráci a provázání projektů a také tam, kde bude výhodou integrace projektů z různých operačních programů. Prioritou MAS je získat co nejvíce podpory – tedy témat – pro venkov a s tím samozřejmě i dostatek finančních prostředků. Ze strany NS MAS bylo rámcově upozorněno na fakt, že v programu Leader nejsou MAS konečným žadatelem, ale implementační strukturou, a že metoda LEADER není lokalitou podpory, ale nástrojem integrovaného přístupu.

V závěru se účastníci jednání dohodli v předstihu řešit potenciálně sporné body vzájemné koexistence přímo bez vnějších vlivů a zásahů.

Stanovisko SMO ČR.

Zdroj: www.nsmascr.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák