Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

PRV - 7. výzva

Avízo 7. výzvy Programu rozvoje venkova

Místní akční skupina (MAS) Zubří země, o.p.s. plánuje od 26.1.2022 do 7.4.2022 vyhlásit v pořadí již sedmou výzvu v rámci Programu rozvoje venkova

7. výzva PRV bude zaměřena na tyto oblasti podpory:

1. Modernizace nezemědělského podnikání:

Kdo může žádat:

Podnikatelské subjekty (FO a PO) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, jakož i zemědělci.

Výše dotace:

25 – 45 %

Na co lze žádat:

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE).

Stavební obnova (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či nová výstavba provozovny, kanceláře (včetně nezbytného zázemí pro zaměstnance) či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušné zázemí); pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software) v souvislosti s projektem (včetně montáže a zkoušky před uvedením pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání); doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, náklady na výstavbu odstavných a parkovacích stání, oplocení, nákup a výsadba doprovodné zeleně) – tvoří maximálně 30% výdajů; nákup nemovitost.

Finanční alokace:

2 845 074 Kč

Podpora neprodukčních funkcí lesů:

Kdo může žádat:

Vlastník, nájemce, pachtýř nebo vypůjčitel PUPFL, sdružení s právní subjektivitou a spolek vlastníků, nájemců, pachtýřů nebo vypůjčitelů PUPFL.

Výše dotace:

100 %

Na co lze žádat:

Způsobilé pro podporu jsou projekty zaměřené na posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m), značení významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků. Podporovány budou též aktivity vedoucí k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory. Realizovat lze také opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně.

Finanční alokace:

1 000 000 Kč

Investice do veřejných prostranství – čl. 20:

Výše dotace:

80 %

Finanční alokace:

6 594 118 Kč

       a.  Veřejná prostranství v obcích

Kdo může žádat:

Obec nebo svazek obcí.

Na co lze žádat:

Vytváření/rekonstrukce/obnova veřejných prostranství obce včetně zejména úpravy úprava povrchů (včetně zatravnění), osvětlení, oplocení a venkovního mobiliáře (lavičky, venkovní stoly, odpadkové koše, veřejné WC, psí záchody, stojany na kola, zábradlí, úřední desky, informační panely, orientační mapy, plakátovací plochy, rozcestníky, pomníky, květináče, přístřešky do 25 m2 zastavěné plochy), obnova/vytváření/doplnění solitérních prvků sloužících k dotvoření celkového charakteru veřejného prostranství – vodní prvky (kašny, fontány, pítka a ptačí napajedla či koupadla); herní prvky; doplňující výdaje jako součást projektu (parkoviště, parkovací stání, odstavné a manipulační plochy) – tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.

      b.  Mateřské a základní školy 

Kdo může žádat:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, dále školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku, které nejsou zřízeny krajem či organizační složkou státu.

Na co lze žádat:

Rekonstrukce/rozšíření mateřské/základní školy i jejího, včetně zázemí a doprovodného stravovacího a hygienického zařízení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě mateřské školy; pořízení technologií a dalšího vybavení mateřské/základní školy, včetně technologií a dalšího vybavení či doprovodného stravovacího zařízení; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, výstavba přístupové cesty v areálu školy, oplocení; venkovní mobiliář a herní prvky v případě základní školy) – tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.

      c.  Hasičské zbrojnice

Kdo může žádat:

Obec nebo svazek obcí.

Na co lze žádat:

Rekonstrukce/obnova/rozšíření hasičské zbrojnice i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety); pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení hasičské zbrojnice; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba/úprava přístupové cesty) – tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.

      d.  Kulturní a spolková zařízení

Kdo může žádat:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Na co lze žádat:

Rekonstrukce/obnova/rozšíření kulturního a spolkového zařízení, i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety) včetně obecních knihoven; nové stavby kulturního a spolkového zařízení i příslušného zázemí (šatny, umývárny, toalety, sklady a technické místnosti); pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven; mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost – mobilní přístřešky (velkokapacitní stany, party stany, nůžkové stany, apod.), pódia včetně zastřešení, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika a vybavení; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule, zabezpečovací prvky, kuchyňky či kuchyňské kouty včetně základního vybavení, sklady, technické místnosti) – tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.

      e.  Vybrané kulturní památky

Kdo může žádat:

Obec nebo svazek obcí, příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí, nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.), registrované církve a náboženské společnosti a evidované (církevní) právnické osoby.

Na co lze žádat:

Obnova obnovení a zhodnocení kulturních objektů a prvků; doplňující výdaje jako součást projektu (úprava povrchů, výstavba odstavných ploch a parkovacích stání, oplocení, venkovní mobiliář, informační tabule) – tvoří maximálně 30 % projektu; nákup nemovitosti.

Podmínky pro získání dotace v jednotlivých oblastech podpory budou případným zájemcům předány v rámci konzultací v kanceláři MAS v Novém Městě na Moravě nebo Bystřici nad Pernštejnem a dále na bezplatných seminářích pro žadatele, které proběhnou v únoru 2022. Termíny konání seminářů budou upřesněny na webových stránkách MAS: http://zubrizeme.cz/…ro-zadatele/.

Znění výzvy včetně všech jejích příloh zveřejníme na webových stránkách MAS v sekci Aktuální výzvy – PRV:http://zubrizeme.cz/vyzvy-prv/.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Informace k plánovaným výzvám MAS

26. 1.Území MAS Zubří země

Dne 26.01.2022 plánuje MAS Zubří země vyhlášení 7. výzvy pro Program rozvoje venkova. Více informací viz Harmonogram výzev

Podrobnosti →

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121
Telefon: 566 590 393

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 394
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák