Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 8. Výzva MAS Zubří země - Sociální infrastruktura - (II.)

 


8. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Podpora infrastruktury pro sociální služby – (II.)

 

Text výzvy

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o nákladech na sociální byt

 

Žadatel se řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 62 IROP ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://irop.mmr.cz/…egrovane-pro

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.:

Interní postupy pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s.

 

Finanční alokace na výzvu – 2 105 263,16 Kč (s 5 % spoluúčastí žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 2 105 263,16 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 

Typy podporovaných projektů:

  • AKTIVITA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:

─ nákup pozemku, staveb, zařízení a vybavení, automobilu

─ výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporovány budou projekty, které se zaměřují na vybudování zázemí pro centra denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, azylové domy, domy na půl cesty, zařízení pro krizovou pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny, sociálně terapeutické dílny, centra sociálně rehabilitačních služeb, pracoviště rané péče, intervenční centra, zařízení následné péče, podpora samostatného bydlení, pečovatelská služba, osobní asistence, odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kontaktní centra, terénní programy, tísňová péče, průvodcovské a předčitatelské služby.

Podporované sociální služby nemohou být určeny výlučně pro seniory.

  •  AKTIVITA SOCIÁLNÍ BYDLENÍ:

─ pořízení bytů formou výstavby nových bytů, formou nákupu, rekonstrukce bytů, bytových domů či nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení nezbytného základního vybavení.

Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzvy.

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 9.7.2018 v 10:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s.- poradenské místo Nové Město na Moravě, na adrese: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele


KONTROLNÍ LISTY

MAS bude hodnotit přijaté žádosti o podporu na základě těchto kontrolních listů:

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy věcného hodnocení

 

 ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

 

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 6. 6. 2018, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 7. 2018 ve 12:00 hodin

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.cz, zubrizeme@centrum.cz

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2022 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák