Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 16. Výzva MAS Zubří země - Cyklodoprava

16. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Cyklodoprava – (IV.)

Text výzvy

Změna výzvy (uveřejněno dne 21.9.2020)

Změna výzvy č.2 (uveřejněno dne 17.12.2020)

Změna výzvy č.3 (uveřejněno dne 25.10.2021) 

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Obsah Situačního výkresu

 

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP - aktivitu Cyklodoprava, ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s., zde.

 

Finanční alokace na výzvu – 4 570 798,28 Kč (s 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 4 570 798,28 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 
 

Typy podporovaných projektů aktivity Cyklodoprava:

1) výstavba samostatných stezek pro cyklisty nebo stezek pro cyklisty a chodce se společným nebo odděleným provozem s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami;

2) výstavba jízdních pruhů pro cyklisty nebo společných pásů pro cyklisty a chodce v přidruženém prostoru silnic a místních komunikací s dopravním značením C8a,b, C9a,b nebo C10a,b, sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami;

3) je možná realizace související doprovodné infrastruktury pro cyklisty (např. stojany na jízdní kola), zmírňujících a kompenzačních opatření pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí (např. výsadba doprovodné zeleně) a souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost cyklistické dopravy (např. veřejné osvětlení, prvky inteligentních dopravních systémů), vždy při současné výstavbě komunikace pro cyklisty nebo liniového opatření pro cyklisty.

Je možná kombinace uvedených aktivit.

 

KONTROLNÍ LISTY

MAS bude hodnotit přijaté žádosti o podporu na základě těchto kontrolních listů:

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy věcného hodnocení

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 7.9.2020 v 15:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s.-poradenské místo Nové Město na Moravě, na adrese: Vratislavovo náměstí 12, 592 31 Nové Město na Moravě. 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 1. 9. 2020, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 1. 9. 2020 , od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 4. 2021 ve 12:00 hodin (pozor změna! termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 16.12.2020 změněn z 5.1.2021 12:00 hodin na 29.4.2021 12:00 hodin, změna nabývá účinnosti od 17.12.2020)

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.czmas@zubrizeme.cz.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák