Co je MAS?    -    Základní údaje    -    Kontakt

IROP - 15. Výzva MAS Zubří země - Terminály a parkovací systémy

15. Výzva MAS Zubří země, o.p.s. – IROP – Terminály a parkovací systémy – (IV.)

Text výzvy

Změna výzvy (uveřejněno dne 9.1.2020)

Změna výzvy č. 2 (uveřejněno 2.7.2020)

Informace ke změně výzvy č. 2 (uveřejněno 2.7.2020)

Příloha č. 1 – Kritéria pro výběr projektů

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení žadatele, že není vyžadováno stavební povolení, ohlášení stavby ani jiné opatření stavebního úřadu

Příloha č. 3 – Typologie území dle Strategie regionálního rozvoje ČR na roky 2014 – 2020

Příloha č. 4 – Obsah Situačního výkresu

 

 

Žadatel se dále řídí Obecnými a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce integrovaných projektů pro výzvu č. 53 IROP - aktivitu Terminály a parkovací systémy, ve znění platném ke dni vyhlášení výzvy: http://www.irop.mmr.cz/cs/Vyzvy

 

Podrobný postup hodnocení žádostí a výběru projektů včetně možnosti podat žádost o přezkum hodnocení naleznete v Interních postupech pro operační program IROP MAS Zubří země, o.p.s., zde.

 

Finanční alokace na výzvu – (změněna dne 2.7.2020) – 7 904 659 Kč (s 5 % spoluúčasti žadatele / příjemce)

Min výše způsobilých výdajů na projekt: 100 000 Kč

Max. výše způsobilých výdajů na projekt: 5 500 000 Kč

Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:

Evropský fond pro regionální rozvoj – 95 %, Státní rozpočet – 0 %

 
 

Typy podporovaných projektů aktivity Terminály a parkovací systémy:

 1) Rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy, jejichž parametry odpovídají zařazení do odpovídající kategorie přestupního uzlu dle ČSN 73 6425–2.

2) Rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R jako prvků podporujících multimodalitu.

 

 

KONTROLNÍ LISTY

MAS bude hodnotit přijaté žádosti o podporu na základě těchto kontrolních listů:

Kontrolní listy formálních náležitostí a přijatelnosti

Kontrolní listy věcného hodnocení

 

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE

Informace pro žadatele budou poskytnuty žadatelům na semináři, který se bude konat dne 5.12.2019 v 10:00 hodin v kanceláři MAS Zubří země, o.p.s., na adrese: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. 

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

 

ŽÁDOST O PODPORU

se zpracovává v systému MS2014+, který najdete na webových stránkách https://mseu.mssf.cz/

Datum a čas zpřístupnění formuláře žádosti o podporu v MS2014+: 29. 11. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 29. 11. 2019, od 12:00 hodin

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 4. 2. 2020 ve 12:00 hodin (pozor změna! termín ukončení příjmu žádostí o podporu byl z rozhodnutí Programového výboru MAS ze dne 9.1.2020 změněn z 14.1.2020 12:00 hodin na 4.2.2020 12:00 hodin, změna nabývá účinnosti od 9.1.2020)

 

Pro další informace či konzultace se neváhejte obrátit na kontaktní osobu této výzvy: Ing. Lada Scherrerová, manažer SCLLD, tel: 739 393 121, email: scherrerova@zubrizeme.czmas@zubrizeme.cz.

Mapa působnosti

Mapa působnosti

Vážíme si přírodního bohatství

Znám křišťálovou studánku

Znám křišťálovou studánku

SCLLD 2014 - 2020

Leader 2014-2020

Nejbližší akce

Žádné aktuální akce.

Galerie

KONTAKT

MAS Zubří země, o.p.s.
Příční 405
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

IČ: 276 86 809

Ředitelka: Ing. Jarmila Zemanová
Telefon: 731 575 342, 566 590 394
E-mail:

Manažeři SCLLD
Ing. Lada Jindrová
Mobil: 739 393 111
Telefon: 566 590 393

Ing. Lada Scherrerová
Mobil: 739 393 121

Mgr. Aneta Šlechtová
Telefon: 566 590 393
Mobil: 731 499 188

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

©2006 – 2023 Místní akční skupina Zubří země

Vytvořil Marek Klusák